Regnvandsbassinet ved Kromai

Tur 21

1,5 km

Gå en tur omkring regnvandsbassinet

Man kan nu gå en tur rundt om rtegnvandsbassinet for enden af Kromai.

Regnvandsbassin ved Kromai

Tegning af nyt regnvandsbassin for enden af Kromai. Etableres foråret 2021.

Aabenraa kommune har beskrevet regnvandsbassinet således:
Størstedelen af bassinet får en dybde på 1m. Dog vil der være en mindre del af bassinet som får en dybde på ca. 2m. Denne øgede dybde er nødvendig for fuldt at rumme de store vandrør der løber til bassinet. Bassinet vil komme til at rumme en volumen på maksimalt 12.500 m3, og vandspejlet vil få en størrelse på ca. 0,8 ha.

Bassinet anlægges med flade brinker med en hældning på 1:5 (dvs. 1m fald for hver 5m der går ud i søen). Dette er en flad hældning som er til gavn for de paddearter der findes i området omkring Løjt Kirkeby. Samtidig mindsker det også faren for at falde i bassinet.

De grønne skraveringer viser hvor der vil blive anlagt stensætninger. Stenene er med til at sikre brinkerne og kan samtidig fungere som levested for insekt-og paddearter. Rundt om bassinet vil der blive anlagt en trampesti som kan benyttes af områdets beboere. Bassinet indhegnes ikke og der etableres ingen bygninger eller belysning omkring anlægget. Området omkring sås til med græs.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Midlertidig grusvej ved Visø

Vejen, der går fra Bodumvej ad Visøvej og videre mod Kromai, er en midlertidig grusvej, der vil blive fjernet igen.Læs mere om kloaksepareringen her.