På cykeltur ad markvej og lille sti fra Nørby ned mod Lillemølle på Løjt Land
     

Nørby, Rundemølle, Dybvighoved og Nørreskoven

Tur 7

11,1 km

Turen er ikke egnet til handicappede og barnevogne

Turen kan i vinterhalvåret og i perioder med meget nedbør være meget mudret fra Lillemølle og ud til Genner Møllevej.

Man kan tage en flot, men til tider lidt vanskelig, cykeltur (eller en lang vandretur) ad de gamle mølleveje. Du vil bl.a. kunne se ruinerne af den gamle vandmølle Lillemølle - og du kommer også forbi den større Rundemølle (se det historiske kort). Hvis du cykler, skal det helst være i perioder med tørvejr, idet en mindre del af ruten i nærheden af møllerne går gennem et fugtigt terræn omkring Elsted Bæk. Og fornuftigt fodtøj anbefales også!

Start med at cykle/gå ca. 2 km fra Løjt til Nørby ad landevejen. Mellem de to huse på nordsiden af vejen går der en markvej mod nord. Det er den gamle Nørby møllevej ned til Lillemølle og Rundemølle. Den følger man.

Det er ikke tilladt at køre med motorkøretøjer på denne vej - og man må heller ikke parkere en bil på den. Det spærrer for at lodsejeren kan køre med sine maskiner.
Hvis du har hund med, skal den holdes i snor!
Hvis der er sat skilte op om jagt, så er det ikke tilladt at færdes på vejen. Kom igen en anden dag!
Man må også kun færdes på stien - og fx. ikke inde på markerne med grantræer.

Efter at have passeret gennem et flot hårnålesving (ved 3 km mærket) kommer man til et venstresving på vejen, hvor man th. kan høre og se en lille bæk. Det er Kirkebækken, der har sit udløb vest for Løjt Kirke. Fra vejen går en sti ind th. Den kan være svær at se om sommeren, når det hele er groet godt op. Bækken løber under en lille bro, der er dækket med græs. Hvis man følger stien ind i vildnisset, går man på en lille jordvold, der er en gammel dæmning. Th. har mølledammen til Lillemølle ligget. Og så kan man se ruinresterne af Lillemølle liggende til venstre. Resteren stammer fra den ombygning af møllen, der fandt sted i slutningen af 1890'erne

Derefter skal man gå tilbage til den større sti og fortsætte nedad. Jorden kan være fugtig og mudret, og man kan blive nødt til at trække cyklen. Vejen fører over en gammel stenbro ved Elsted bæk og støder til Rundemøllevej. Fortsæt nedad mod højre og snart er man nede ved Rundemølle.

På kortet kan man vælge lag-ikonet øv. th. Her kan man slå et skyggekort til - og man kan se det meget kuperede terræn i området omkring møllerne. Bakkerne stammer fra en tunneldal dannet under sidste istid.

Efter Rundemølle tager man vejen lidt opad og cykler videre tv. ad Dybvighoved Møllevej op gennem skoven. Fortsæt lige ud af Møllevejen, indtil den møder Dybvighovedvej. Her skal man fortsætte tv. mod øst ad Dybvighovedvej (og ikke tage vejen ned mod vandet). Vejen (der også kaldes Dyrkærforte) går derefter forbi gården Dyrkjær - og man kommer derfter ind i Løjt Nørreskov. Her kan man følge skovvejen, og man kommer siden frem til et madpakkehus.

Efter madpakkehuset fortsætter man og kommer forbi søen og ud på den asfalterede vej Sandskærvej ved Feriecenteret.

Så går det op ad bakke - og når man når frem til golfbanen holder man tv. ind til vejen, der går tværs over golfbanen. Dette er en offentlig vej. Vejen er markeret med et blåt rundt skilt, der viser at gående og cyklister kan passere. Pas på den videre færd selv på evt. flyvende genstande...!

Vejen munder ud i Barsøvej - og man drejer th - og cykler eller går godt 2 km tilbage til Løjt Kirkeby

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Vandmøllerne på Løjt Land

De mange bakker og vandløb på Løjt Land har kunnet give vand til hele fire vandmøller: Rundemølle, Lillemølle, Dalholt Mølle og Stensbjerg Mølle ved Knappen.
Rundemølle og Lillemølle, som havde ligget der i mindst 400 år, var i sin tid virksomheder, der tiltrak bønder og folk langvejs fra - og derfor har bakkerne og møllevejene omkring Rundemølle summet af liv og arbejde - selv om de lå langt væk fra byen og de store veje.

Ingen af møllerne eksisterer længere. I årene efter 1920, hvor elektriciteten blev lagt ind på gårdene, mistede vandmøllerne endegyldigt deres betydning, og de sidste blev nedrevet i 1940erne.

Området omkring Lillemølle og Rundemølle Her ses Rundemølledalen nord for Nørby på et gammelt målebordsblad (1901-1977). Man kan se de to møller, den lille og den store mølledam, dæmningen mellem de to damme, samt de to vandløb Elsted Bæk og Kirkebækken der fører vand til møllerne fra hhv. fra vest og syd. Nogle af vejene på kortet findes ikke længere.

Ruinrester af Lillemølle

Lillemølle var i drift i omkring 500 år. Allerede i år 1436 nævnes den som en mølle ved Sillehoel.
Lillemølle fik sit tilløb fra den mindre Kirkebæk (som udspringer i området vest for kirken, Hesselbjerg og Kromai).

Når man fra Nørby Møllevej går ind på den tilgroede sti til møllen, går man allerførst over en bro, der har ført over en kanal, der kunne lede overskudsvandet fra mølledammen væk. Nu løber Kirkebækken under broen. Man går nu ind på en dæmning, der har stemmet vandet op i mølledammen til Lillemølle th. Den er groet helt til nu. Tv. kan man se rester af en kælderbygning af beton, der oprindelig er opført omkring 1900. Her blev det gamle møllehjul erstattet af turbiner, der var mere effektive. Tv. ligger også den tilgroede mølledam til Rundemølle.

Møllen mistede sin betydning, da gårdene fik elektricitet og egne kværne, og omkring 1940 blev den revet ned.

Alle gårde var tvunget til at bruge en bestemt mølle.
I 1600 tallet kom gårdene i Nørby og også Lillemølle til at høre under kong Christian II (senere Haderslev amt), mens Rundemølle kom til at høre under hertug af Gottorp.
Det betød at kongens bønder i Løjt sogn (de fire gårde i Nørby, gården Fladsten og et par gårde i Stollig) samt Øster Løgum sogn havde pligt til at bruge Lillemølle (ialt godt 30 gårde), mens resten af bønderne i Løjt sogn og i Rise-Hjarup (hertugens bønder, senere Aabenraa amt) havde pligt til at bruge Rundemølle.

Bønderne i Genner havde af ukendte grunde møllepligt til Hellevad vandmølle. Så i stedet for at kørn korn til den nærliggende Rundemølle, skulle det køres den lange vej til Hellevad. Senere betalte bønderne i Genner sig dog fra Møllepligten - og kunne køre til Rundemølle.

Rundemølle

Vandmøllen Rundemølle har ligget i dalen - som er en del af en tunneldal fra istiden - siden middelalderen. Første gang den nævnes er i nogle papirer fra 1519, hvor kong Christian II købte en del gårde i Løjt sogn. Rundemølle fik sit vand til at drive vandmøllen fra både Kirkebækken og Elsted bæk, så der var som regel altid vand nok. Læs mere om Rundemølle under fanebladet MERE INFO i turforslaget 'Rundemøllevej og Dybvighovedvej'